Cap a un futur amb responsabilitat

QUI SOM I QUÈ HEM FET?

La INTERSINDICAL som un sindicat nacional, de classe i de contrapoder. És a dir, no estem lligats a cap organització estatal, no li devem favors a ningú.

Quan la secció sindical de l’Ajuntament vam ser escollits per vosaltres fa quatre anys com a tercera força el missatge era molt clar: veníem a remoure i trencar estructures del Règim 78, les connivències i les negociacions d’esquenes a la plantilla.

En aquest quatre anys hem intervingut en tots els àmbits on ha estat possible (meses de negociació de funcionaris, meses del CEB, de l’IMEB, de l’IMSS, de Bombers, de Guàrdia Urbana, etc.), hem causat recels en plataformes que es pensaven immutables i hem patit tota sort d’atacs que, evidentment, no han limitat les nostres capacitats de defensar la plantilla.

Hem aconseguit, doncs, defensar la plantilla: hem negociat complements, horaris, jornades; hem treballat en el Pla d’Igualtat; hem negociat les condicions de l’estabilització del personal temporal; hem participat en tots els Comitès de Seguretat i Salut, hem portat casos d’assetjament laboral, hem denunciat la mobilitat a l’IMSS, la vulneració del dret de vaga (en particular per l’IMH), hem denunciat la manca d’EPIs a Salvament Marítim de SPEIS… i el que ens queda per fer!

A partir d’ara volem continuar treballant per aquelles propostes que millorin les condicions laborals. I, com sempre, continuem obertes a rebre les vostres aportacions.

LES NOSTRES PROPOSTES, ELS NOSTRES COMPROMISOS

SECTORS EN GENERAL

 • Teletreball: Revertir els acords nyap actuals i facilitar el teletreball voluntari i flexible a la totalitat de la plantilla, tenint cura dels més grans de 60 anys i de les persones amb diversitat funcional. Valorar i aplicar el retorn de les despeses personals del teletreball.
 • RLT: Ha de ser clara i transparent perquè la resta de matèries que estan relacionades amb la RLT (horari, tasques, teletreball, complements) puguin deduir-se’n correctament. Volem una autèntica participació dels treballadors i de les treballadores en la definició dels llocs de treball i la seva valoració.
 • Salari: Increments equitatius relacionats amb el cost de vida real a la ciutat de Barcelona. Paga d’abril assimilada i desvinculada de la puntualitat i assistència.
 • Complements: Equiparar-los. Mateixa feina, mateix sou. Ampliació del complement d’atenció directa intensiva als llocs de treball que efectivament la duen a terme. No treballem parcialment!
 • Jornada laboral de 35 hores setmanals i voluntàriament en 4 dies.
 • Flexibilitat total horària a banda de l’horari nucli
 • Regular a les taules tècniques dels horaris especials, que han d’estar degudament remunerats. IMSS, OAC’s, Tècnics de barri….
 • Compensar econòmicament l’horari de tarda inclòs en l’últim conveni.
 • Permisos i llicències: Millorar les parts ampliables per part de l’administració.
 • Recuperar la bonificació del 100% de reducció de jornada de les persones tutores legals sense pèrdua retributiva fins a l’any de la canalla.
 • Equiparar permisos a les famílies monoparentals.
 • Incorporar el permís retribuït menstrual i per climateri.
 • Permís per acompanyament de familiar a càrrec de les visites mèdiques urgents no programades
 • Permís sense reducció de sou per les obligacions que se’n derivin de l’àmbit escolar
 • Permís per acompanyament a exàmens prenatals i de preparació al part a futurs tutelars.
 • Permís retribuït pels tutors confinats per malalties contagioses greus.
 • Estabilització i consolidació: Completar el procediment d’estabilització actual i creació d’un Pla d’estabilització trianual on hi participi la part social i sobretot les persones afectades.
 • Mobilitat horitzontal i vertical: Pla de mobilitat efectiu, transparent i real. Volem que les places vacants estiguin identificades amb transparència per permetre als treballadors triar amb antelació el lloc de promoció.
 • Grup B: Desplegament real, crear aquesta categoria per aquelles persones en possessió del títol de tècnic superior i poder superar el terra enganxós de C1, no només en el cas d’educadors/es d’escoles bressol.
 • Formació: Poder decidir el pla de formació al marge de les decisions dels comandaments, no vinculada exclusivament al lloc actual, projecció de carrera professional.
 • Reforç intens en noves tecnologies i valoració de l’ACTIC tant pel que fa a la provisió de llocs com per a l’accés a la funció pública estalviant una prova als aspirants, tal com es fa amb el certificat de coneixements del català, i inclusió en el pla de formació de l’Ajuntament.
 • Incloure en la dotació formativa per a les escales E, C2 i C1 amb cicles formatius mitjos i superiors per tal d’afavorir la promoció i el desenvolupament de la carrera professional.
 • Llengua: Implementació del programa de promoció de la llengua en tots els àmbits de l’Ajuntament. Reforç contundent de la llengua catalana. Incentiu per a la formació.
 • Dignificació de la feina: L’orgull de pertinença a l’Ajuntament de Barcelona és un sentiment compartit per la plantilla. Volem, per una banda, que l’Administració sigui conscient d’aquest sentiment i manifesti el seu reconeixement cap a la plantilla en la feina que fem a la funció pública i, per una altra banda, volem que l’Administració promogui el respecte cap a la plantilla per part de la població de Barcelona i altres usuaris.
 • Integrar la perspectiva de gènere en el marc normatiu actual de prevenció de riscos laborals eliminant estereotips androcèntrics i biaixos de gènere.
 • Reforçar el seguiment de les condicions de seguretat i salubritat dels llocs de feina i dels edificis, per tal d’evitar inèrcies i abordar la prevenció de riscos sense complexes.
 • Aprofundir en la creació d’una cultura preventiva real de l’Organització que obligui als comandaments a complir-la.
 • Establir i fer formació en protocols de prevenció en assetjament laboral i escolar als treballadors i a les treballadores.
 • Crear un protocol prevenció xenofòbia.
 • Segona activitat Educació, IMSS, GUB, SCPEIS o d’altres col·lectius que per la seva intensitat física o emocional pateixin més desgast.
 • Equips directius: Avaluacions a la inversa, avaluacions per part del seu personal a càrrec.
 • Pla de desplaçaments: Acabar de desenvolupar un pla ambiciós que doni cobertura al volum de desplaçaments diaris de la plantilla.
 • Dimensionament: Dotar les plantilles segons la càrrega de treball, no segons el redimensionament sense arguments transparents. Substitucions d’urgència.
 • Pla d’igualtat: Aplicació real Pla d’igualtat. A l’empresa li costa iniciar el protocol d’assetjament sexual i per raó de gènere, li costa completar el procediment, li costa decidir les sancions, i encara li costa més aplicar-les, de manera que a les companyes els és molt feixuc iniciar les denúncies.
 • Jubilació: Acompanyament a la jubilació, transmissió dels sabers a la plantilla, reducció de temps de treball progressiu. Jubilació anticipada i incentivada, el cessament progressiu no pot anul·lar aquestes opcions. Previsió d’una jubilació anticipada segons el seu barem per a les persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda reconeguda, i teletreball els 5 anys anteriors.
 • Transparència laboral en els diferents organismes autònoms de l’Ajuntament.
 • Internalització del personal subrogat a empreses. Recuperar el servei propi de vigilància de salut, els serveis d’emergències, els serveis d’atenció domiciliària, els falsos externs, prou subcontractacions!
 • Increment del Fons d’acció Social, i el seu repartiment en funció del sou. Incloure noves despeses per als animals de suport a la persona treballadora o en cas que siguin dels fills/es (gos pigall, gos senyalització de sons, gos d’avís, gos de servei i gos de l’autisme) i altres despeses d’adaptacions a la vida funcional.
 • Vot electrònic: Impulsar les modificacions legislatives per incorporar el vot electrònic a les properes eleccions sindicals.

 

IMSS

Estem cansades de l’anonimat i l’oblit, per això volem RECONEIXEMENT, RECURSOS i CURA PROFESSIONAL. Reconeixement com servei i professionals essencials.

Espais dignes de treball, ràtios de personal adequades a territoris i problemàtiques.

Revisió compliment mesures seguretat i teletreball (som coneixedores que diverses professionals encara estan treballant amb pantalles o portàtils no aptes pel teletreball). Actualització d’eines telemàtiques.

Una gestió de RRHH que protegeixen els drets adquirits i els que falten per adquirir.

Processos de mobilitat rigorosos i justos.

Revisió borses treball i nomenaments funcionaris de carrera. Exigim major rigor i transparència.

Seguiment estat equip central IMSS, en totes les seves figures professionals.

Internalització dels recursos externalitzats (SAD, SAH, CO,…)

En contra de l’externalització parcial del SADEP.

Revisió dels acords horaris IMSS

Planificar possibilitat de Segona Activitat Voluntària

Revertir els acords teletreball que l’administració ha pactat amb sindicats majoritaris, per tal de facilitar el 3×2 teletreball a tot l’IMSS, així com el 2×3 als majors de 60. (especial atenció als col·lectius més damnificats: UGA, APC, ES escola,…)

Complements UGA actualitzats. Volem unes administratives en igualtat de condicions a altres administratives de l’Ajuntament.

Equiparació de les condicions laborals de la plantilla d’APC envers la resta de la plantilla de l’IMSS.

Revisió i posada en valor de l’estudi riscos psicosocials del SARA. Redimensionament de la plantilla.

 

CEB IMEB:

Trencar la dinàmica establerta al Consorci i plantejar les problemàtiques de fons. Som un sindicat de contrapoder, no una assessoria de recursos humans!

Que els docents es puguin presentar als concursos de les altres administracions amb els mèrits de l’Ajuntament.

Jubilació parcial anticipada.

Fer una bona RLT del Consorci durant aquest mandat que reculli amb precisió les tasques de les diferents categories professionals.

Concurs de trasllats per PAS i docents mínim cada dos anys.

Accessibilitat transversal a tràmits i intranet. Tot el personal municipal de les escoles i centres municipals ha de tenir accés al correu @bcn i intranet amb accessibilitat total a tots els camps. Encara hi ha molts espais no actius per a nosaltres i cal continuar ampliant-ho per tenir una igualtat total amb la resta de companys de l’Ajuntament.

Formació. Promoure la formació continuada durant el curs així com les formacions específiques al juliol. Entendre la importància per part de l’Ajuntament d’oferir cursos de català a tot el personal municipal en el seu centre de treball per adequar-se als canvis normatius com ara la nova gramàtica o el C2 al personal docent.

Docents
Reforçar amb més personal el Grup de suport d’urgències per a cobrir vacants de difícil cobertura.

Grau Massana. La Intersindical no accepta el pacte fet entre els sindicats i empresa on s’acorda que el personal de Grau de l’Escola passi a ser laboral i continuarem treballant per tal de revertir aquest acord i que tornin a ser funcionaris com fins ara eren i s’assimilin així a la resta de personal municipal de l’Ajuntament.

PAS/PAE
Transparència a les borses de substitucions. Cal tenir un espai a la intranet on qualsevol substitut pugui tenir accés i saber en tot moment la posició que ocupa.

Dotar a tot el personal d’un llistat o mapa de contactes reals per tal de que tothom tingui clar a on s’ha d’adreçar quan té un dubte o qüestió a plantejar a RH tant del CEB com de l’Ajuntament.

Garantir que els equips directius coneixen les nostres tasques per assegurar un bon treball en equip.

Complement per atenció al públic per al personal PAS que fa tasques de registre i atenció a les famílies.

Millora de l’espai de treball del personal subaltern. Encara ara hi ha persones sense espai físic propi a les escoles o en llocs que incompleixen el mínim de seguretat laboral amb corrents d’aire o mala ventilació

En matèria de Prevenció de Riscos Laborals:
No a la privatització del servei de prevenció del CEB. Cal una RLT que inclogui la figura del Metge com fins ara. No admetrem sota cap concepte que no figuri aquest lloc de treball a la nova RLT que s’està preparant. Prou pedaços, els nostres treballadors han de recuperar l’atenció personalitzada i de qualitat que oferia la metgessa fins ara.

Ampliar i dotar a l’equip de prevenció del CEB de més personal amb la qualificació adequada al lloc i de més recursos.

Adaptacions reals per al personal afectat de COVID persistent. La incorporació progressiva no és la solució. Cal ampliar el ventall d’opcions i contemplar la possibilitat d’un canvi de feina que pot anar des de la docència domiciliària o els centres de recursos.

 

GUB:

1. La Institució
Dignificació de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de la feina que realitza.

Creació del Reglament intern de GUB.

Denunciar els actes contra la integritat, la imatge i l’honor dels membres de la GUB

Dignificació de la nostra Llengua, el Català, com a llengua vehicular a totes les comunicacions i formacions internes i externes.

2. Seguretat
Implementació d’un pla d’Autoprotecció i Seguretat (personal/infraestructures)

Incorporació d’Eines Policials.

3. Recursos Humans
Redimensionament de la plantilla.

Implementació real del Pla d’Igualtat

Revisió de l`RLT, la actual RLT no va ser negociada amb la totalitat de la representació de la plantilla i va ser aprovada unilateralment per l’Administració.

Actualització i implantació del Reglament de Segona Activitat.

Avaluar i determinar les funcions destinades al Teletreball, fent especial atenció dels més grans de 57 anys.

Implementar una veritable carrera professional

Reconeixement i compensació per Especialitats. Implementar la promoció vertical per especialitats per no perdre potencial humà.

Formació continua i de qualitat adreçada a les necessitats operatives i funcionals. Formació continua d’eines de qualificació.

Incrementar les pràctiques operatives tècnic-policials.

4. Recursos Materials
Adequació de les Dependències i del material necessari per poder desenvolupar les nostres funcions amb efectivitat.

Millorar les Instal·lacions de Formació i de Formació Física

Actualitzar el Catàleg de vestuari

5. Drets Laborals
Recuperació del poder adquisitiu.

Reducció de la Jornada Laboral. Compensació dels caps de setmana treballats. Actualització de les compensacions per intersetmanals, dies de especial significació, hores extraordinàries i prolongacions de jornada.

Millorar la conciliació familiar.

Increment dels Fons d’Acció Social i les aportacions al Pla de Pensions.

Calendaris participatius i negociats dins del termini

 

SCPEIS:

Ambulàncies a tots els parcs i un metge/ssa del servei.

Per un servei públic que pari els peus a la privatització de les emergències

Una sala de control a l’alçada del volum i la tipologia dels serveis que duem a terme els Bombers de Barcelona

Instal·lacions en condicions per treballar-hi, menjar-hi i dormir-hi. No pot ser que hi hagi instal·lacions espatllades o fora d’ús (per exemple a Llevant portem un any sense climatització, ni aire condicionat a l’estiu ni calefacció a l’hivern, amb un rentaplats que no funciona, màquines del gimnàs espatllades fa mesos…)

Be the first to comment

Leave a Reply

La teva adreça no serà publicada.


*