Com ens organitzem?

Els òrgans nacionals encarregats de la representació, govern i gestió de La Intersindical són els següents:

EL CONGRÉS NACIONAL

El Congrés Nacional és l’òrgan suprem de La Intersindical essent l’assemblea de representants de les Federacions professionals i de l’Espai Jove.

CONSELL NACIONAL

El Consell Nacional és el màxim òrgan de representació entre congressos. El composen tres membres titulars de les Federacions professionals i de l’Espai Jove, i un membre en representació de cada Unió territorial, així com el Secretari General i els membres del Secretariat nacional que en són membres nats.

Actualment en el Consell Nacional hi són representades les Federacions de Serveis Públics i d’Indústria, l’Espai Jove, les territorials de l’Alt Pirineu, Anoia, Baix Llobregat, Camp de Tarragona, Comarques Gironines, Maresme,  Osona-Ripollès, Penedès-Garraf, Ponent, Terres de l’Ebre i Vallès Oriental, així com el Secretari General i els membres del Secretariat Nacional.

consell.nacional@intersindical-csc.cat

EL SECRETARI GENERAL

El Secretari General exerceix la màxima representació pública de La Intersindical, i és elegit pel Congrés.

Actualment, el Secretari General elegit en el VI Congrés Nacional és Sergi Perelló i Miró.

SECRETARIAT NACIONAL

El Secretariat Nacional és un òrgan format pel Secretari General i un mínim d’entre sis i un màxim de quinze vocals. Els seus membres són escollits pel Congrés.

El Secretariat Nacional s’encarrega de la gestió i administració de l’organització del sindicat, s’encarrega d’executar els acords del Consell Nacional i elabora propostes d’acció sindical i negociació col·lectiva.

El Secretariat Nacional està format pels següents membres:

– Secretaria general: Sergi Perelló

 – Adjunta a la secretaria general: Isabel Pallarés

– Secretaria d’acció sindical: Marc Faustino

– Secretaria d’igualtat: Ester Rocabayera

– Secretaria de coordinació interna: Núria Ferrandis

– Secretaria de coordinació territorial: Maria Teixidor

– Secretaria de coordinació jurídica: Màrius Lleixà

– Secretaria de comunicació: Jesús Palomar

– Secretaria de salut laboral: Isabel Obenza

– Secretaria d’estratègia i planificació: Nèstor Sastre

– Secretaria de moviments socials: Roser Palol

– Secretaria d’estudis i publicacions: Roger Tugas

– Secretaria de joventut: Ferran Coll

– Secretaria de llengua i treball: Àngels Massip

– Secretaria de formació: David Hereu

secretariat@intersindical-csc.cat

LA COMISSIÓ DE GARANTIES

La Comissió de Garanties és l’òrgan de mediar i resoldre en cas de conflicte entre Federacions professionals, Espai Jove, òrgans de representació, òrgans territorials i la pròpia afiliació.

Els membres de la Comissió de Garanties són:

– Aina Súria Llopart, Coordinadora.
– Marta Miró Prat, Secretària.
– Josep Gil Olivé
– Ramon Torrents Munt
– Miquel Rovira Mariné

comissio.garanties@intersindical-csc.cat

ÀMBIT PROFESSIONAL

La Intersindical s’organitza en federacions professionals en les quals s’agrupen l’afiliació d’acord amb la seva activitat professional. Les federacions professionals són la base de l’estructura de La Intersindical.

Les federacions de La Intersindical són les següents:

  • Federació d’Indústria.
  • Federació de Serveis Privats.
  • Federació de Serveis Públics.

L’EINA

L’Eina és el espai jove de La intersindical

espaijove@lespaijove.cat

ÀMBIT TERRITORIAL

La Unió Territorial és l’estructura bàsica de l’organització territorial de La Intersindical, que coordina i difon l’activitat del sindicat al territori.

La Intersindical s’organitza territorialment en estructures intercomarcals, comarcals i/o locals amb la denominació d’unions que segueixen criteris d’afinitat geogràfica i d’operativitat sindical en el seu àmbit. La Unió Territorial és l’estructura bàsica d’organització territorial del sindicat, que coordina i difon l’activitat de la Intersindical arreu.

El constant creixement del sindicat als centres de treball ha suposat un increment de la presència al país, de manera que és al Principat on l’articulació de les unions territorials està adquirint més empenta, amb un augment tant en nombre de territorials com de l’afiliació que en forma part. Actualment la Intersindical disposa de les unions territorials següents:

Alt Pirineu:
alt.pirineu@intersindical-csc.cat

Anoia:
anoia@intersindical-csc.cat

Baix Llobregat i l’Hospitalet:
baixllobregat@intersindical-csc.cat

Barcelona ciutat:
barcelona@intersindical-csc.cat

Camp de Tarragona:
elcamp@intersindical-csc.cat

Comarques gironines:
comarques_gironines@intersindical-csc.cat

Maresme:
maresme@intersindical-csc.cat

Osona – Ripollès:
osona.ripolles@intersindical-csc.cat

Penedès – Garraf:
penedes.garraf@intersindical-csc.cat

Ponent:
ponent@intersindical-csc.cat

Terres de l’Ebre:
ebre@intersindical-csc.cat

Vallès Oriental:
vallesoriental@intersindical-csc.cat

Unions Territorials en procés de constitució

Catalunya Central:
bages@intersindical-csc.cat

Vallès Occidental:
valles.occidental@intersindical-csc.cat