Documentació i publicacions

Consulta la nostra Guia laboral bàsica.

Calendari 2021

Publicacions:
Arguments Sindicals 1. Salari Mínim.
Documents sindicals. Acomiadament per absentisme.

Eleccions sindicals:
Guia pràctica d’eleccions sindicals
Guia breu d’eleccions sindicals.

Models de petició:
Acta de constitució de secció sindical a l’empresa
Comunicació a l’empresa de la constitució d’una secció sindical.
Comunicació a l’empresa del nomenament de delegats sindicals.
Acta de constitució d’un comitè d’empresa.
Acta de reunió d’un comitè d’empresa.
Comunicat d’assemblea per a l’empresa.
Comunicat a l’empresa que les persones delegades o membres del comitè d’empresa han estat convocades a una reunió.
Comunicat a l’empresa que un/a delegat/da o un membre del comitè d’empresa ha estat convocat a un curs.
Descarrega tots els models.

Legislació laboral:
Estatut dels Treballadors.
Estatut del treball autònom.
Estatut bàsic de l’empleat públic.
Infraccions i sancions d’ordre social.
Llei de la Seguretat Social.
Llei d’ocupació.
Llei de procediment laboral.
Llei reguladora de la jurisdicció laboral.

Legislació sindical:
Llei de llibertat sindical.
Reglament d’eleccions a òrgans de representació.

Legislació internacional:
Drets civils i polítics.
Drets econòmics, socials i culturals. 
Conveni del treball forçós
Conveni de la llibertat sindical.
Conveni sindicació i negociació col·lectiva.
Conveni d’igualtat en la remuneració
Conveni abolició del treball forçós
Conveni sobre la discriminació.
Conveni de la inspecció de treball
Conveni de la política d’ocupació
Conveni consulta tripartita
Conveni de protecció de la maternitat 1919.
Conveni de protecció de la maternitat 1952.
Conveni sobre la maternitat 2000
Conveni sobre les malalties professionals.
Conveni de protecció del salari
Conveni de fixació dels salaris mínims
Conveni de política social
Conveni dels representants dels treballadors
Conveni de l’administració del treball
Conveni sobre la negociació col·lectiva
Conveni de la seguretat i salut dels treballadors
Conveni de l’administració del treball
Conveni sobre la negociació col·lectiva
Conveni de la seguretat i salut dels treballadors
Conveni sobre l’acabament d’una relació treball
Conveni sobre drets seguretat social
Conveni sobre seguretat i salut en el treball
Conveni europeu de drets humans
Carta social europea
Conclusions del consell Europa igualtat genere.
Directiva igualtat d’oportunitats entre dones i homes
Carta europea de la dona.
ABC dels drets treballadores
Declaració d’igualtat d’oportunitats.
Resolucions OIT sobre la igualtat de gènere.
Declaració OIT sobre principis i drets en el treball

Igualtat de gènere:
Llei de conciliació (BOE).
Llei de conciliació de les administracions públiques.
Llei d’Igualtat efectiva (BOE).
Llei d’Igualtat efectiva (DOGC).
Violència de gènere.
Igualtat d’oportunitats a l’àmbit laboral.
Pla d’igualtat a una empresa.

Immigració:
Si treballes, tens drets (català, xinès, quítxua, romanès, anglès i francès).
Si treballes, tens drets (català, àrab, rus, tagal, amazic i guaraní).

Seguretat i salut laboral:
Prevenció de riscos laborals.
Reglament de serveis i prevenció.
Embarassades i lactància.
Prestacions de maternitat.
Salut laboral i prevenció de riscos. Guia de bones pràctiques d’actuació sindical.
Estratègies sindicals en salut laboral.
Accidents de treball greus i mortals: Protocol d’actuació sindical.